Disclaimer

E-mail

Communicatie per e-mail is VERTROUWELIJK.
Door onze medewerkers verzonden e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mail bericht ten onrechte aan jou is verzonden, verzoeken wij je direct per e-mail contact met ons op te nemen. Gebruik van deze informatie door andere dan de geadresseerde is verboden; rechten kunnen door onbevoegden dan ook niet ontleend worden. Het is evenmin toegestaan om deze informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op door onze medewerkers verzonden berichten of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Gebruik van het medium e-mail brengt risico’s met zich mee. Kreston Van Herwijnen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van e-mail.

Website

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Kreston Van Herwijnen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn

opgenomen, worden niet door Kreston Van Herwijnen gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Kreston Van Herwijnen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Kreston Van Herwijnen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je hier in!